برگزاری سمینارهای آموزشی مرکز آمار ایران

سمینارهای آموزشی طرح های ذیل توسط مرکز آمار ایران در ابتدای سال جاری برگزار گردید:

  • طرح آمارگیری "هزینه و درآمد شهری و روستایی" از تاریخ 96/01/26 تا 96/01/28 برگزار گردید.
  •  
  • طرح آمارگیری "نیروی کار"  از تاریخ 96/02/02 تا 96/02/04 در استان مشهد برگزار گردید.
  • طرح  های آمارگیری "قیمت کالا و خدمات شهری و روستایی"، "اجاره بها"،" قیمت تولید کننده بخش های خدمات" ، "قیمت و مقدار تولید کننده بخش صنعت و معدن"، "قیمت تولید کننده محصولات گاوداری های صنعتی"، "قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی" و "قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی"  از تاریخ 96/02/16 تا 96/02/21 در استان اردبیل برگزار گردید.
  • طرح آمارگیری " معادن در حال بهره برداری " 96/02/09 تا 96/02/11 برگزار گردید.
  • طرح آمارگیری " کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر" از تاریخ 96/02/31 تا تاریخ 96/03/02 برگزار گردید.