سالنامه آماری استان فارس سال 1395 منتشر گردید و روی سایت قرار گرفت.