نرخ بیکاری استان در سال 1396، 10.8 درصد بوده است.

http://amar.mpo-fr.ir/Upload/Images/Pdf/F2018430125344.pdf