اجرای طرح های آمارگیری قیمت کالا و خدمات شهری،روستایی و اجاره بها در استان فارس و به طور همزمان در سراسر کشور آغاز گردیده است.

طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی به صورت ماهانه و با حجم نمونه  17 منطقه شهری  و 27 آبادی در کل استان از تاریخ  1 تا 24 اردیبهشت در حال اجرا  می باشد.

 

شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها مهمترین ابزار اندازه گیری میزان تورم قیمت ها در اقتصاد کشور است.کاربردهای اساسی و متنوع این شاخص در برآورد قدرت خرید پول کشور،اندازه گیری روند درآمد و هزینه واقعی خانوارها،تعدیل مزد و حقوق ها و محاسبه حساب های ملی به قیمت ثابت و .... اهمیت و جایگاه شاخص مزبور را در بررسی ها و برنامه ریزی های اقتصادی نشان می دهد.