اجرای طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در استان فارس و به طور همزمان در سراسر کشور آغاز گردیده است.

طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی به صورت ماهانه و با حجم نمونه 1536 خانوار شامل 720 خانوار شهری و 816 خانوار روستایی در کل استان از تاریخ 1 تا 10 اردیبهشت  اجرا گردید.

 

 آمارگیری از هزینه و درامد خانوارها  یک طرح به روش نمونه گیری است که به علت سهم مهم مصرف خانوارها در هزینه های مصرفی بخش خصوصی که خود،بخش مهمی از هزینه را در حساب های ملی تشکیل می دهد،دارای اهمیتی به سزایی است.

نتایج آمارگیری از هزینه و درامد خانوارهای کشور،جهت محاسبه خط فقر و ضریب جینی استفاده می شود، که بر اساس آن می تواند منعکس کننده چگونگی میزان و نحوه توزیع هزینه ها و درآمدها و چگونگی استفاده خانوارها از امکانات و تسهیلات زندگی در سطح ملی و منطقه ای باشد لذا کاربرد بسیار مهمی در سنجش و ارزیابی عملکرد و نتایج تصمیم گیری ها و برنامه ریزی و سیاست گذاری های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور دارد.

این طرح از سال 1342 توسط مرکز آمار ایران انجام می شود.هدف کلی این طرح ،برآورد سالانه ی میانگین هزینه های کل خوراکی،غیر خوراکی،درامد و نیز برآورد سالانه ی میانگین هزینه های کل خوراکی،غیر خوراکی و درامد برای یک خانوار در سطح نقاط شهری و روستایی هر یک از استان ها است.