اجرای طرح آمارگیری از نیروی کار در استان فارس و به طور همزمان در سراسر کشور آغاز گردیده است.

طرح آمارگیری نیروی کار به‌صورت فصلی و با حجم نمونه 2400 خانوار شامل 1572 خانوار شهری و 828 خانوار روستایی در هفته سوم و چهارم ماه میانی هر فصل در کل استان  درحال اجرا می باشد.

 

اشتغالوبیکاری،ازجملهموضوع هایاساسياقتصادهركشوریاست،به گونه ایكهافزایشاشتغالوكاهشبیکاری،به عنوانیکيازشاخص هایتوسعه یافتگيجوامعتلقيمي شود. نرخبیکارییکيازشاخص هایياست که برایارزیابي شرایطاقتصادیكشورمورداستفادهقرارمي گیرد. طرحآمارگیرینیروی كارباهدفبرآوردشاخصهاینیرویکار به صورتفصليوسالانهوهمچنینتغییراتآندركلكشوروتغییراتسالانهدراستانها درفصولمختلفسالاجرامي شود.این طرح آمارگيري از مهم‌ترین طرح‌هاي آماري مركز آمار ايران است كه با جمع‌آوري اطلاعات پايه‌اي نيروي كار كشور ضمن محاسبه نرخ بیکاری ، نرخ مشارکت اقتصادی و ... به‌صورت فصلی و سالانه، امكان تهيه و ارزيابي برنامه‌هاي توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... را فراهم مي‌كند.