نسخه جدید نرم افزار آمار همراه به منظور اطلاع رسانی اقلام و شاخص های آماری کلیدی کشور

نسخه جدید نرم افزار همراه به منظور اطلاع رسانی اقلام و شاخص های آماری کلیدی کشور در قالب سری زمانی از طریق تلفن های همراه هوشمند طراحی شده است.