گزارش شاخص قیمت مصرف کننده استان فارس – آذرماه 1398 منتشر شد

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده استان فارس–آذر ماه سال1398 منتشر شد

کل خانوارها

    در آذر ماه 1398 ، عدد شاخص کل برای خانوارهای استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 2.7 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 181.7رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.1 درصد می باشد. یعنی خانوارهای استان به طور میانگین 25.1 درصد بیشتر از آذر ماه 1397 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل    (24.2 درصد) 0.9 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 به 35.4 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (36.3 درصد) 0.9 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای کل کشور درصد تغییر عدد شاخص کل نسبت به ماه قبل 3.2 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 27.8 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 برای خانوارهای کل کشور 40.0 درصد بوده است.

    در آذر ماه 1398 گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» برای خانوارهای استان فارس(١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 4.7 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 224.4 رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 28.1 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 ، 53.4 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (56.3 درصد) 2.9 واحد درصد کاهش نشان میدهد. برای خانوارهای کل کشور درصد تغییر گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 4.1 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 28.0 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 برای خانوارهای کل کشور 55.7 درصد بوده است. در گروه خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات در استان ، ماهی ها و صدف داران با 90.9 درصد و بعد از آن گوشت قرمز و گوشت ماکیان با 75.8 درصد بیشترین و نان و غلات با 30.7 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در آذر ماه 1398 به خود اختصاص داده اند.

    گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» برای خانوارهای استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.8 درصد نسبت به ماه قبل به عدد 165.6 رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.6 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه  1398 ، 27.5 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (27.8 درصد) 0.3 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای کل کشور درصد تغییر گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل 2.8 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 27.7 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 برای خانوارهای کل کشور 33.4 درصد بوده است. در این گروه در استان ، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن ها با 55.3 درصد و بعد از آن آب، برق و سوخت با 50.4 درصد بیشترین و اجاره با 12.8 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در آذر ماه 1398 به خود اختصاص داده اند. 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات در استان ها نسبت به آبان ماه 1398

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کل کشوردر آذر ماه 1398مربوط به استان های اذربایجان غربی با 6.3 درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان با 1.2 درصد می باشد.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای کل کشور 3.2 درصد می باشد.

تورم ماهانه خانوارهای استان فارس در آذر ماه 1398 ، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 2.7 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات در استان ها نسبت به آذر ماه 1397

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه کل خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با 33.9 درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان با 23.1 درصد می باشد. یعنی در آذر ماه 1398 ، خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط 6.1 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط 4.7 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ماه 1397 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 27.8 درصد می باشد.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای استان فارس در آذر ماه 1398 ، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 25.1 درصد بوده است.

 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات در استان ها در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1398

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 خانوارهای کل کشور مربوط به استان ایلام با 48.6 درصد و کمترین نرخ مربوط به استان قم با 35.2 درصد می باشد.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 خانوارهای کل کشور 40.0 درصد می باشد.

تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 خانوارهای استان فارس، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 35.4 بوده است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آذر ماه 1398 ، 13.4 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد کاهش یافته است.

خانوارهای شهری

    در آذر ماه 1398، عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری استان(١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 2.3 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 177.7 رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.9 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 ، 33.5 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (34.4 درصد) 0.9 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای شهری کل کشور درصد تغییر عدد شاخص کل نسبت به ماه قبل3.0 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 27.6 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 برای خانوارهای شهری کل کشور 39.3 درصد بوده است.

     در آذر ماه1398، گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» برای خانوارهای شهری استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 4.4 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 220.5 رسید. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.4 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 ، 52.0 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (55.0 درصد) 3.0 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای شهری کل کشور درصد تغییر گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 3.9 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 27.9 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 برای خانوارهای شهری کل کشور 55.9 درصد بوده است. در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در استان فارس، ماهی ها و صدف داران با 91.2 درصد و بعد از آن گوشت قرمز و گوشت ماکیان با 75.8 درصد بیشترین و نان و غلات با 28.4 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در آذر ماه 1398 به خود اختصاص داده اند.

     گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» برای خانوارهای شهری استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.4 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 163.8 رسید. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.8 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 ، 26.6 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (26.9 درصد) 0.3 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای شهری کل کشور درصد تغییر گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل 2.6 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 27.4 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 برای خانوارهای شهری کل کشور 33.1 درصد بوده است. در این گروه در استان فارس، آب، برق و سوخت با 56.8 درصد و بعد از آن مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن ها با 51.7 درصد بیشترین و اجاره با 12.8 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در آذرماه 1398 به خود اختصاص داده اند. 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق شهری استان ها نسبت به آبان ماه 1398

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان غربی با 6.2 درصد و بعد از آن استان بوشهر با 5.2 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه را استان کردستان با 1.3 درصد داشته است.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری کل کشور 3.0 درصد می باشد.

تورم ماهانه خانوارهای شهری استان فارس در آذرماه 1398 ، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 2.3 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق شهری استان ها نسبت به آذر ماه 1397

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام با 33.0 درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان با 23.0 درصد است. یعنی در آذرماه 1398، خانوارهای ساکن مناطق شهری استان ایلامبه طور متوسط 5.4 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن مناطق شهری استان کردستان به طور متوسط 4.6 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذرماه 1397 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهایشهریکل کشور 27.6 درصد می باشد

تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری استان فارس در آذرماه 1398 ، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 23.9 درصد بوده است.

استان فارس بعد از استان  های کردستان و خراسان رضوی پایین ترین نرخ تورم نقطه به نقطه را در بین استان های کشور در آذر ماه 1398 دارا بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق شهری استان ها در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1398

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 خانوارهای شهری کشور مربوط به استان ایلام با 47.6 درصد و کمترین نرخ مربوط به استان فارس با 33.5 درصد می باشد.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 خانوارهای شهری کل کشور 39.3 درصد می باشد.

تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 خانوارهای شهری استان فارس، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 33.5 بوده است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آذرماه 1398 ، 14.1 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد کاهش یافته است.

استان فارس  پایین ترین نرخ تورم دوازده ماهه را در آذر ماه 1398 به خود اختصاص داده است.

خانوارهای روستایی

    در آذرماه1398، عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی استان(١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 4.4 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 198.1 رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 29.9 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 ، 42.8 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (44.0درصد) 1.2 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای روستایی کل کشور درصد تغییر عدد شاخص کل نسبت به ماه قبل 4.2 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 28.9 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 برای خانوارهای روستایی کل کشور 43.8 درصد بوده است.

    در آذرماه1398، گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» برای خانوارهای روستایی استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 5.4 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 234.6 رسیده است. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 32.4 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 ، 57.0 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (59.8 درصد) 2.8 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای روستایی کل کشور درصد تغییر گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 5.0 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 28.4 درصد بوده است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 برای خانوارهای روستایی کل کشور 54.6 درصد بوده است. در گروه خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات در استان فارس، ماهی ها و صدف داران با 89.9 درصد و بعد از آن به ترتیب دخانیات با 86.5 درصد و گوشت قرمز و گوشت ماکیان با 75.6 درصد بیشترین و نان و غلات با 35.8 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در آذرماه 1398 به خود اختصاص داده اند.

     گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» برای خانوارهای روستایی استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 3.6 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 174.5 رسید. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 27.8 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 ، 32.2 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (32.3 درصد) 0.1 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای روستایی کل کشور درصد تغییر گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل 3.6 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 29.2 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه1398 برای خانوارهای روستایی کل کشور 35.8 درصد بوده است. در این گروه در استان فارس، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن ها با 64.0 درصد و بعد از آن هتل و رستوران با 56.4 درصد بیشترین و اجاره با 12.8 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در آذرماه 1398 به خود اختصاص داده اند. 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق روستایی استان ها نسبت به آبان ماه 1398

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان سیستان و بلوچستانبا 8.0 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه را استان کردستان با 0.9 درصد به خود اختصاص داده اند.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی کل کشور 4.2 درصد می باشد. 

تورم ماهانه خانوارهای روستایی استان فارس در آذرماه 1398 ، بالاتر از میانگین کل کشور و معادل 4.4 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق روستایی استان ها نسبت به آذر ماه 1397

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان ایلام با 38.0 درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان با 23.6 درصد است. یعنی در آذرماه 1398 ، خانوارهای ساکن مناطق روستایی استان ایلام به طور متوسط 9.1 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن مناطق روستایی استان کردستان به طور متوسط 5.3 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذرماه 1397 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهایروستایی کل کشور 28.9 درصد می باشد

تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی استان فارس در آذرماه 1398 ، بالاتر از میانگین کل کشور و معادل 29.9 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق روستایی استان ها در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1398

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 خانوارهای روستایی مربوط به استان ایلام با 52.9 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با 39.1 درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 خانوارهای روستاییکشور 43.8 درصد می باشد.

تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 خانوارهای روستایی استان فارس، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 42.8 درصد بوده است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آذرماه 1398 ، 13.8 درصد است که نسبت به ماه قبل تغییری نیافته است.