نرخ بیکاری استان فارس در فصل پاییز سال 1398 برابر 9.4 درصد است.

- جایگاه استان فارس در  نرخ بیکاری

-نرخ بیکاری فصل پاییز 1398 استان فارس 9.4 درصد می باشد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس بیان کردند که بر اساس اعلام نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل پاییز 1398 توسط مرکز آمار ایران،  نرخ بیکاری ، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال جمعیت 15 ساله و بیشتراستان فارس در فصل پاییز 1398 به ترتیب 9.4 و42.6 و 38.6 درصد می باشد.

مهندس عبدالحمید سنگی  خاطر نشان ساخت: نرخ بیکاری فصل پاییز 98 استان نشان می دهد که 9.4 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی(نرخ فعالیت) فصل پاییز 98 استان نشان می دهد  که 42.6 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. نسبت اشتغال 38.6 درصدی استان حاکی از آن است که38.6 درصد از جمعیت 15 ساله و بیشتر استان در پاییز 98  شاغل بوده اند. همچنین بر اساس اعلام نتایج مذکور، مقادیر نرخ بیکاری ، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر استان فارس در فصل پاییز 1398 به ترتیب 9.4 و 38.5  و 34.9 درصد می باشد. همانگونه که ملاحظه می گردد نرخ بیکاری  استان فارس در فصل پاییز 98 برای "جمعیت 15 ساله و بیشتر" و جمعیت 10 ساله و بیشتر" یکسان و مقدار متناظر شاخص مذکور در سطح کشور برای جمعیتهای مورد اشاره نیز تقریباً یکسان می باشد. ایشان تأکید نمودند، در پاییز 1398،  برای جمعیت 15 ساله و بیشتررتبه استان فارس در نرخ بیکاری در بین استان های کشور 24 می باشد. بنابراین بر اساس این رتبه بندی در بین 31 استان کشور ، 7 استان (استان های ایلام، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، مرکزی و همدان) نرخ بیکاری کمتری نسبت به  استان فارس دارند.

در پایان ایشان افزودند، بر اساس بررسی های به عمل آمده مرکز آمار ایران، به دلیل تحولات اجتماعی صورت گرفته در زمینه سن ورود به بازار کار در سال های اخیر در کشورهای مختلف، حداقل سن 15 سال برای بررسی شاخص های کلیدی بازار کار در نظر گرفته شده است و به دلیل تحولات مشابه در کشورمان، از فصل تابستان98،  مرکز آمار ایران شاخص های عمده بازار کار کشور و استان های کشور را بر اساس جمعیت 15 ساله و بیشتر محاسبه و ارائه می نماید.