گزارش شاخص قیمت مصرف کننده استان فارس– دی ماه سال 1398 منتشر شد .

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده استان فارس–دی ماه سال1398 منتشر شد

کل خانوارها

    در دی ماه 1398 ، عدد شاخص کل برای خانوارهای استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.3 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 184.0رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.2 درصد می باشد. یعنی خانوارهای استان به طور میانگین 24.2 درصد بیشتر از دی ماه 1397 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل    (25.1 درصد) 0.9 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 به 34.2 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (35.4 درصد) 1.2 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای کل کشور درصد تغییر عدد شاخص کل نسبت به ماه قبل 0.8 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.3 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 برای خانوارهای کل کشور 38.6 درصد بوده است.

    در دی ماه 1398 گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» برای خانوارهای استان فارس(١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 0.8 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 226.2 رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.8 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 ، 49.9 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (53.4 درصد) 3.5 واحد درصد کاهش نشان میدهد. برای خانوارهای کل کشور درصد تغییر گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 0.3- درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.0 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 برای خانوارهای کل کشور 52.1 درصد بوده است. در گروه خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات در استان ، ماهی ها و صدف داران با 87.3 درصد و بعد از آن گوشت قرمز و گوشت ماکیان با 70.1 درصد بیشترین و نان و غلات با 30.4 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در دی ماه 1398 به خود اختصاص داده اند.

    گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» برای خانوارهای استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.5 درصد نسبت به ماه قبل به عدد 168.1 رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.8 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه  1398 ، 27.2 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (27.5 درصد) 0.3 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای کل کشور درصد تغییر گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل 1.4 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 27.4 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 برای خانوارهای کل کشور 32.9 درصد بوده است. در این گروه در استان ، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن ها با 51.6 درصد و بعد از آن آب، برق و سوخت با 49.9 درصد بیشترین و اجاره با 12.7 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در دی ماه 1398 به خود اختصاص داده اند. 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات در استان ها نسبت به آذر ماه 1398

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کل کشوردر دی ماه 1398مربوط به استان هرمزگان با 1.5 درصد و کمترین آن مربوط به استان ایلام با 0.5- درصد می باشد.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای کل کشور 0.8 درصد می باشد.

تورم ماهانه خانوارهای استان فارس در دی ماه 1398 ، بالا تر از میانگین کل کشور و معادل 1.3 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات در استان ها نسبت به دی ماه 1397

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه کل خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان با 32.3 درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان با 20.9 درصد می باشد. یعنی در دی ماه 1398 ، خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط 6.0 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط 5.4 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به دی ماه 1397 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 26.3 درصد می باشد.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای استان فارس در دی ماه 1398 ، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 24.2 درصد بوده است.

 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات در استان ها در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1398

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 خانوارهای کل کشور مربوط به استان ایلام با 46.8 درصد و کمترین نرخ مربوط به استان فارس با 34.2 درصد می باشد.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 خانوارهای کل کشور 38.6 درصد می باشد.

تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 خانوارهای استان فارس، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 34.2 درصد بوده است.

 

استان فارس  پایین ترین نرخ تورم دوازده ماهه را در بین استان های کشور در دی ماه 1398 به خود اختصاص داده است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در دی ماه 1398 ، 12.6 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد کاهش یافته است.

 

خانوارهای شهری

    در دی ماه 1398، عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری استان(١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.4 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 180.2رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.1 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 ، 32.4 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (33.5 درصد) 1.1 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای شهری کل کشور درصد تغییر عدد شاخص کل نسبت به ماه قبل 0.9 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.2 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 برای خانوارهای شهری کل کشور 38.0 درصد بوده است.

     در دی ماه 1398 گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» برای خانوارهای شهری استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.1 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 222.8 رسید. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.3 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 ، 48.5 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (52.0 درصد) 3.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای شهری کل کشور درصد تغییر گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 0.3- درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.0 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 برای خانوارهای شهری کل کشور 52.4 درصد بوده است. در گروه خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات در استان فارس، ماهی ها و صدف داران با 87.5 درصد و بعد از آن گوشت قرمز و گوشت ماکیان با 70.0 درصد بیشترین و نان و غلات با 27.8 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در دی ماه 1398 به خود اختصاص داده اند.

     گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» برای خانوارهای شهری استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.5 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 166.3 رسید. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.0 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 ، 26.3 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (26.6 درصد) 0.3 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای شهری کل کشور درصد تغییر گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل 1.4 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 27.1 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 برای خانوارهای شهری کل کشور 32.5 درصد بوده است. در این گروه در استان فارس، آب، برق و سوخت با 55.4 درصد و بعد از آن مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن ها با 48.3 درصد بیشترین و اجاره با 12.7 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در دی ماه 1398 به خود اختصاص داده اند. 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق شهری استان ها نسبت به آذر ماه 1398

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان با 1.6 درصد و بعد از آن استان کرمان با 1.5 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه را استان زنجان با 0.3- درصد داشته است.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری کل کشور 0.9 درصد می باشد.

تورم ماهانه خانوارهای شهری استان فارس در دی ماه 1398 ، بالا تر از میانگین کل کشور و معادل 1.4 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق شهری استان ها نسبت به دی ماه 1397

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان با 31.6 درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان با 20.7 درصد است. یعنی در دی ماه 1398، خانوارهای ساکن مناطق شهری استان هرمزگانبه طور متوسط 5.4 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن مناطق شهری استان کردستان به طور متوسط 5.5 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به دی ماه 1397 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهایشهریکل کشور 26.2 درصد می باشد

 

استان فارس بعد از استان  های کردستان و خراسان رضوی پایین ترین نرخ تورم نقطه به نقطه ( مناطق شهری)را در بین استان های کشور در دیماه 1398 دارا بوده است.

 

تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری استان فارس در دی ماه 1398 ، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 23.1 درصد بوده است.

 

 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق شهری استان ها در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1398

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 خانوارهای شهری کشور مربوط به استان ایلام با 45.8 درصد و کمترین نرخ مربوط به استان فارس با 32.4 درصد می باشد.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 خانوارهای شهری کل کشور 38.0 درصد می باشد.

تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 خانوارهای شهری استان فارس، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 32.4 درصد بوده است.

 

استان فارس  پایین ترین نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری را در دی ماه 1398 به خود اختصاص داده است.

 

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در دی ماه 1398 ، 13.4 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد کاهش یافته است.

 

 

خانوارهای روستایی

    در دی ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی استان(١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 0.9 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 199.9 رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 28.4 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 ، 41.3 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (42.8 درصد) 1.4 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای روستایی کل کشور درصد تغییر عدد شاخص کل نسبت به ماه قبل 0.5 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 27.0 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 برای خانوارهای روستایی کل کشور 42.2 درصد بوده است.

    در دی ماه 1398 گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» برای خانوارهای روستایی استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 0.2 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 235.0 رسیده است. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 28.5 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 ، 53.6 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (57.0 درصد) 3.3 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای روستایی کل کشور درصد تغییر گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 0.5- درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.2 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 برای خانوارهای روستایی کل کشور 51.3 درصد بوده است.در گروه خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات در استان فارس، ماهی ها و صدف داران با 86.5 درصد و بعد از آن به ترتیب دخانیات با 73.2 درصد و گوشت قرمز و گوشت ماکیان با 70.3 درصد بیشترین و نان و غلات با 35.9 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در دی ماه 1398 به خود اختصاص داده اند.

     گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» برای خانوارهای روستایی استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.5 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 177.1 رسید. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 28.3 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 ، 32.0 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (32.2 درصد) 0.2 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای روستایی کل کشور درصد تغییر گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل 1.3 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 29.2 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 برای خانوارهای روستایی کل کشور 35.4 درصد بوده است. در این گروه در استان فارس، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن ها با 59.6 درصد و بعد از آن هتل و رستوران با 53.4 درصد بیشترین و اجاره با 12.7 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در دی ماه 1398 به خود اختصاص داده اند. 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق روستایی استان ها نسبت به آذر ماه 1398

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان یزدبا 1.5 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه را استان ایلام با 1.6- درصد به خود اختصاص داده اند.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی کل کشور 0.5 درصد می باشد. 

تورم ماهانه خانوارهای روستایی استان فارس در دی ماه 1398 ، بالاتر از میانگین کل کشور و معادل 0.9 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق روستایی استان ها نسبت به دی ماه 1397

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان هرمزگان با 33.7 درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان با 21.3 درصد است. یعنی در دی ماه 1398 ، خانوارهای ساکن مناطق روستایی استان هرمزگان به طور متوسط 6.7 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن مناطق روستایی استان کردستان به طور متوسط 5.7 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به دی ماه 1397 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهایروستایی کلکشور 27.0 درصد می باشد

تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی استان فارس در دی ماه 1398 ، بالاتر از میانگین کل کشور و معادل 28.4 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق روستایی استان ها در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1398

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 خانوارهای روستایی مربوط به استان ایلام با 51.0 درصد و کمترین آن مربوط به استان زنجان با 37.6 درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 خانوارهای روستاییکشور 42.2 درصد می باشد.

تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1398 خانوارهای روستایی استان فارس، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 41.3 درصد بوده است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آذرماه 1398 ، 13.4 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.4 واحد درصد کاهش یافته است.