سالنامه آماری سال 1397 منتشر گردید.

سالنامه آماری استان فارس سال 1397 تهیه و چاپ گردید.

برای دریافت فایل سالنامه در قالب pdf و به تفکیک 24فصل به قسمت نشریات-سالنامه آماری استان فارس-1397 مراجعه کنید.