نرخ بیکاری استان فارس در فصل زمستان سال 1398 برابر 7.7 درصد است.

جایگاه استان فارس در  نرخ بیکاری

نرخ بیکاری فصل زمستان 1398 استان فارس 7.7 درصد می باشد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس بیان کردند که بر اساس اعلام نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل زمستان 1398 توسط مرکز آمار ایران،  نرخ بیکاری ، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال جمعیت 15 ساله و بیشتراستان فارس در فصل زمستان به ترتیب  7.7، 39.9و 36.9 می باشد.

مهندس عبدالحمید سنگی  خاطر نشان ساخت:نرخ بیکاری فصل زمستان 98 استان نشان می دهد که 7.7 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی(نرخ فعالیت) فصل زمستان 98 استان نشان می دهد  که 39.9 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. نسبت اشتغال 36.9 درصدی استان حاکی از آن است که 36.9 درصد از جمعیت 15 ساله و بیشتر استان در زمستان 98،  شاغل بوده اند. همچنین بر اساس اعلام نتایج مذکور، مقادیر نرخ بیکاری ، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتراستان فارس در فصل زمستان 1398 به ترتیب  7.7 ، 36.3 و 33.5 درصد  می باشد. همانگونه که ملاحظه می گردد نرخ بیکاری  استان فارس در فصل زمستان 98 برای "جمعیت 15 ساله و بیشتر" و جمعیت 10 ساله و بیشتر" یکسان می باشد و مقدار متناظر شاخص مذکور در سطح کشور برای جمعیتهای مورد اشاره نیز تقریباً یکسان می باشد. ایشان تأکید نمودند،در زمستان 1398،  رتبه استان فارس در نرخ بیکاری در بین استان های کشور 28 می باشد. بنابراین بر اساس این رتبه بندی در بین 31 استان کشور، 3 استان (استان های ایلام، خراسان جنوبی  و مرکزی) نرخ بیکاری کمتری نسبت به استان فارس دارند.

در پایان ایشان افزودند، براساس بررسی های به عمل آمده مرکز آمار ایران، به دلیل تحولات اجتماعی صورت گرفته در زمینه سن ورود به بازار کار در سال های اخیر در کشورهای مختلف، حداقل سن 15 سال برای بررسی شاخص های کلیدی بازار کار در نظر گرفته شده است و به دلیل تحولات مشابه در کشورمان و همچنین قانون کار کشور در زمینه سن ورود به کار افراد که 15 سال به بالا را مجاز به انجام کار می داند،  از فصل تابستان98 مرکز آمار ایران شاخص های عمده بازار کار کشور و استان های کشور را بر اساس جمعیت 15 ساله و بیشتر محاسبه و ارائه می نماید.