گزارش شاخص قیمت مصرف کننده استان فارس– اسفندماه سال 1398 منتشر شد .

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده استان فارس–اسفند ماه سال1398 منتشر شد

کل خانوارها

    در اسفند ماه 1398 ، عدد شاخص کل برای خانوارهای استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.2 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 186.9رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.8 درصد می باشد. یعنی خانوارهای استان به طور میانگین 18.8 درصد بیشتر از اسفند ماه 1397 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل    (22.3 درصد) 3.5 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 به 30.7 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (32.8 درصد) 2.1 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای کل کشور درصد تغییر عدد شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.5 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.0 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 برای خانوارهای کل کشور 34.8 درصد بوده است.

    در اسفند ماه 1398 گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» برای خانوارهای استان فارس(١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 0.8 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 229.4 رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 15.6 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 ، 41.1 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (46.1 درصد) 5.0 واحد درصد کاهش نشان میدهد. برای خانوارهای کل کشور درصد تغییر گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 1.9درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.6 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 برای خانوارهای کل کشور 42.6 درصد بوده است. در گروه خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات در استان ، ماهی ها و صدف داران با 72.5 درصد و بعد از آن سبزیجات با 52.6 درصد بیشترین و نان و غلات با 29.7 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در اسفند ماه 1398 به خود اختصاص داده اند.

    گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» برای خانوارهای استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.4 درصد نسبت به ماه قبل به عدد 170.9 رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.5 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه  1398 ، 25.8 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (26.7 درصد) 0.9 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای کل کشور درصد تغییر گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل 1.3 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.7 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 برای خانوارهای کل کشور 31.4 درصد بوده است. در این گروه در استان ، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن ها با 44.2 درصد و بعد از آن حمل ونقل با 43.4 درصد بیشترین و اجاره با 12.5 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در اسفند ماه 1398 به خود اختصاص داده اند. 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات در استان ها نسبت به بهمن ماه 1398

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کل کشوردر اسفند ماه 1398مربوط به استان خراسان رضوی با 2.7 درصد و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 0.5 درصد می باشد.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای کل کشور 1.5 درصد می باشد.

تورم ماهانه خانوارهای استان فارس در اسفند ماه 1398 ، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 1.2 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات در استان ها نسبت به اسفند ماه 1397

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه کل خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان با 29.8 درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان با 15.1 درصد می باشد. یعنی در اسفند ماه 1398، خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط 7.8 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط 6.9 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ماه 1397 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 22.0 درصد می باشد.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای استان فارس در اسفند ماه 1398 ، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 18.8 درصد بوده است.

 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات در استان ها در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1398

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 خانوارهای کل کشور مربوط به استان ایلام با 42.0 درصد و کمترین نرخ مربوط به استان فارس با 30.7 درصد می باشد.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 خانوارهای کل کشور 34.8 درصد می باشد.

تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 خانوارهای استان فارس، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 30.7 درصد بوده است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در اسفند ماه 1398 ، 11.3 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد کاهش یافته است.

استان فارس  پایین ترین نرخ تورم دوازده ماهه را در بین استان های کشور در اسفند ماه 1398 به خود اختصاص داده است.

خانوارهای شهری

    در اسفند ماه 1398، عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری استان(١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.2 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 183.1رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.2 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 ، 29.1 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (31.1 درصد) 2.0 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای شهری کل کشور درصد تغییر عدد شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.4 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.2 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 برای خانوارهای شهری کل کشور 34.4 درصد بوده است.

     در اسفند ماه 1398 گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» برای خانوارهای شهری استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 0.7 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 226.1 رسید. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.6 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 ، 39.7 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (44.6 درصد) 4.9 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای شهری کل کشور درصد تغییر گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 1.8 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.4 درصد بوده است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 برای خانوارهای شهری کل کشور 42.7 درصد بوده است. در گروه خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات در استان فارس، ماهی ها و صدف داران با 72.6 درصد و بعد از آن سبزیجات با 52.5 درصد بیشترین و نان و غلات با 26.8 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در اسفند ماه 1398به خود اختصاص داده اند.

     گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» برای خانوارهای شهری استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.4 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 169.2 رسید. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.8 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 ، 24.9 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (25.8 درصد) 0.9 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای شهری کل کشور درصد تغییر گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل 1.3 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.6 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 برای خانوارهای شهری کل کشور 31.1 درصد بوده است. در این گروه در استان فارس، آب، برق و سوخت با 45.8 درصد و بعد از آن حمل و نقل با 44.0 درصد بیشترین و اجاره با 12.5 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در اسفند ماه 1398 به خود اختصاص داده اند. 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق شهری استان ها نسبت به بهمن ماه 1398

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان گلستان با 2.6 درصد و بعد از آن استان های خراسان شمالی وجنوبی هر دو با 2.5 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه را استان چهارمحال و بختیاری با 0.7 درصد داشته است.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری کل کشور 1.4 درصد می باشد.

تورم ماهانه خانوارهای شهری استان فارس در اسفند ماه 1398 ، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 1.2 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق شهری استان ها نسبت به اسفند ماه 1397

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان با 29.0 درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان با 15.5 درصد است. یعنی در اسفند ماه 1398، خانوارهای ساکن مناطق شهری استان هرمزگانبه طور متوسط 6.8 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن مناطق شهری استان کردستان به طور متوسط 6.6 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ماه 1397 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهایشهریکل کشور 22.2 درصد می باشد.

استان فارس بعد از استان  های کردستان و بوشهر پایین ترین نرخ تورم نقطه به نقطه ( مناطق شهری)را در بین استان های کشور در اسفند ماه 1398 دارا بوده است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری استان فارس در اسفند ماه 1398 ، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 18.2 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق شهری استان ها در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1398

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 خانوارهای شهری کشور مربوط به استان ایلام با 41.2 درصد و کمترین نرخ مربوط به استان فارس با 29.1 درصد می باشد.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 خانوارهای شهری کل کشور 34.4 درصد می باشد.

تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 خانوارهای شهری استان فارس، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 29.1 درصد بوده است.

استان فارس  پایین ترین نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری را در اسفند ماه 1398 به خود اختصاص داده است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در اسفند ماه 1398 ، 12.1 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد کاهش یافته است.

خانوارهای روستایی

    در اسفند ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی استان(١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.5 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 202.5 رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.3 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 ،36.7 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (39.4 درصد) 2.7 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای روستایی کل کشور درصد تغییر عدد شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.8 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.1 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 برای خانوارهای روستایی کل کشور 37.3 درصد بوده است.

    در اسفند ماه 1398 گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» برای خانوارهای روستایی استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.2 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 237.7 رسیده است. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.8 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 ، 44.8 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (49.9 درصد) 5.2 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای روستایی کل کشور درصد تغییر گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 2.2 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 15.1 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 برای خانوارهای روستایی کل کشور 42.2 درصد بوده است.در گروه خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات در استان فارس، ماهی ها و صدف داران با 72.3 درصد و بعد از آن قند و شکر و شیرینی ها با 55.2 درصد بیشترین و شیر، پنیر و تخم مرغ با 32.6 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در اسفند ماه 1398 به خود اختصاص داده اند.

     گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» برای خانوارهای روستایی استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.6 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 179.7 رسید. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.4 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1398 ، 30.4 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (31.3 درصد) 0.9 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای روستایی کل کشور درصد تغییر گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل 1.4 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.2 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 برای خانوارهای روستایی کل کشور 33.5 درصد بوده است. در این گروه در استان فارس، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن ها با 50.8 درصد و بعد از آن هتل و رستوران با 46.3 درصد بیشترین و اجاره با 12.5 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در اسفند ماه 1398 به خود اختصاص داده اند. 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق روستایی استان ها نسبت به بهمن ماه 1398

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان همدانبا 4.4 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه را استان کهگیلویه و بویراحمد هر با 0.1- درصد به خود اختصاص داده اند.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی کل کشور 1.8 درصد می باشد. 

تورم ماهانه خانوارهای روستایی استان فارس در اسفند ماه 1398 ، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 1.5 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق روستایی استان ها نسبت به اسفند ماه 1397

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان هرمزگان با 31.5 درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان با 13.5 درصد است. یعنی در اسفند ماه 1398 ، خانوارهای ساکن مناطق روستایی استان هرمزگان به طور متوسط 10.5 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن مناطق روستایی استان کردستان به طور متوسط 7.6 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ماه 1397 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهایروستایی کلکشور 21.1 درصد می باشد

تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی استان فارس در اسفند ماه 1398 ، بالاتر از میانگین کل کشور و معادل 21.3 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق روستایی استان ها در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1398

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 1398 خانوارهای روستایی مربوط به استان ایلام با 45.5 درصد و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 32.8 درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 خانوارهای روستاییکشور 37.3 درصد می باشد.

تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 خانوارهای روستایی استان فارس، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 36.7 درصد بوده است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در بهمن ماه 1398 ، 12.6 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد کاهش یافته است.