گزارش شاخص قیمت مصرف کننده استان فارس– فروردین ماه سال 1399 منتشر شد .

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده استان فارس–فروردین ماه سال1399 منتشر شد

کل خانوارها

    در فروردین ماه 1399 ، عدد شاخص کل برای خانوارهای استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 2.8 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 192.2رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.5 درصد می باشد. یعنی خانوارهای استان به طور میانگین 18.5 درصد بیشتر از فروردین ماه 1398 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل    (18.8 درصد) 0.3 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 به 28.5 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (30.7 درصد) 2.2 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای کل کشور درصد تغییر عدد شاخص کل نسبت به ماه قبل 2.1درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.8 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای کل کشور 32.2 درصد بوده است.

    در فروردین ماه 1399 گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» برای خانوارهای استان فارس(١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 6.6 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 244.5 رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.2 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 ، 35.5 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (41.1 درصد) 5.6 واحد درصد کاهش نشان میدهد. برای خانوارهای کل کشور درصد تغییر گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 5.1 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.7 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای کل کشور 36.5 درصد بوده است. در گروه خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات در استان ، ماهی ها و صدف داران با 63.0 درصد و بعد از آن قندو شکر و شیرینی ها با 47.9 درصد بیشترین و میوه و خشکبار با 24.4 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در فروردین ماه 1399 به خود اختصاص داده اند.

    گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» برای خانوارهای استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 0.9 درصد نسبت به ماه قبل به عدد 172.4 رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.6 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 ، 25.1 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (25.8 درصد) 0.7 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای کل کشور درصد تغییر گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.8 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.7 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای کل کشور 30.3 درصد بوده است. در این گروه در استان، حمل و نقل با 43.5 درصد و بعد از آن مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن ها با 40.7 درصد بیشترین و اجاره با 12.5 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در فروردین ماه 1399 به خود اختصاص داده اند. 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات در استان ها نسبت به اسفند ماه 1398

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کل کشوردر فروردین ماه1399 مربوط به استان کردستان با 3.8 درصد و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 1.1 درصد می باشد.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای کل کشور 2.1 درصد می باشد.

تورم ماهانه خانوارهای استان فارس در فروردین ماه 1399 ، بالا تر از میانگین کل کشور و معادل 2.8 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات در استان ها نسبت به فروردین ماه 1398

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه کل خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان با 27.4 درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان با 14.0 درصد می باشد. یعنی در فروردین ماه 1399، خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط 7.5 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط 5.8 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به فروردین ماه 1398 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 19.8 درصد می باشد.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای استان فارس در فروردین ماه 1399 ، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 18.5 درصد بوده است.

 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات در استان ها در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1399

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 خانوارهای کل کشور مربوط به استان ایلام با 39.0 درصد و کمترین نرخ مربوط به استان فارس با 28.5 درصد می باشد.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 خانوارهای کل کشور 32.2 درصد می باشد.

تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 خانوارهای استان فارس، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 28.5 درصد بوده است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در فروردین ماه 1399 ، 10.5 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد کاهش یافته است.

استان فارس  پایین ترین نرخ تورم دوازده ماهه را در بین استان های کشور در فروردین ماه 1399 به خود اختصاص داده است.

خانوارهای شهری

    در فروردین ماه 1399، عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری استان(١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 2.5 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 187.8رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.1 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 ، 27.1 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (29.1 درصد) 2.0 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای شهری کل کشور درصد تغییر عدد شاخص کل نسبت به ماه قبل 2.0 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.2 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای شهری کل کشور 31.9 درصد بوده است.

     در فروردین ماه 1399 گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» برای خانوارهای شهری استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 6.5 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 240.9 رسید. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.1 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 ، 34.1 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (39.7 درصد) 5.6 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای شهری کل کشور درصد تغییر گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 5.0 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.8 درصد بوده است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای شهری کل کشور 36.6 درصد بوده است. در گروه خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات در استان فارس، ماهی ها و صدف داران با 63.0 درصد و بعد از آن قند و شکر و شیرینی ها با 46.2 درصد بیشترین و میوه و خشکبار با 22.2 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در فروردین ماه 1399 به خود اختصاص داده اند.

     گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» برای خانوارهای شهری استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 0.8 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 170.5 رسید. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.1 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 ، 24.3 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (24.9 درصد) 0.6 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای شهری کل کشور درصد تغییر گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.7 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.7 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای شهری کل کشور 30.0 درصد بوده است. در این گروه در استان فارس، آب، برق و سوخت با 44.2 درصد و بعد از آن حمل و نقل با 43.7 درصد بیشترین و اجاره با 12.5 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در فروردین ماه 1399 به خود اختصاص داده اند. 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق شهری استان ها نسبت به اسفند ماه 1398

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 3.7 درصد و بعد از آن استان کردستان با 3.6 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه را استان آذربایجان غربی با 0.1 درصد داشته است.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری کل کشور 2.0 درصد می باشد.

تورم ماهانه خانوارهای شهری استان فارس در فروردین ماه 1399 ، بالاتر از میانگین کل کشور و معادل 2.5 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق شهری استان ها نسبت به فروردین ماه 1398

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان با 26.6 درصد و کمترین آن مربوط به استان بوشهر با 13.7 درصد است. یعنی در فروردین ماه 1399، خانوارهای ساکن مناطق شهری استان هرمزگانبه طور متوسط 6.5 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن مناطق شهری استان بوشهر به طور متوسط 6.4 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به فروردین ماه 1398 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهایشهریکل کشور 20.2 درصد می باشد

تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری استان فارس در فروردین ماه 1399 ، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 18.1 درصد بوده است.

 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق شهری استان ها در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1399

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 خانوارهای شهری کشور مربوط به استان ایلام با 38.4 درصد و کمترین نرخ مربوط به استان فارس با 27.1 درصد می باشد.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 خانوارهای شهری کل کشور 31.9 درصد می باشد.

تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 خانوارهای شهری استان فارس، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 27.1 درصد بوده است.

استان فارس  پایین ترین نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری را در فروردین ماه 1399 را به خود اختصاص داده است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در فروردین ماه 1399 ، 11.3 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد کاهش یافته است.

خانوارهای روستایی

    در فروردین ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی استان(١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 3.8 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 210.2 رسید. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.0 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 ، 33.7 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (37.3 درصد) 3.6 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای روستایی کل کشور درصد تغییر عدد شاخص کل نسبت به ماه قبل 3.1 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.1 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای روستایی کل کشور 33.9 درصد بوده است.

    در فروردین ماه 1399 گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» برای خانوارهای روستایی استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 6.7 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 253.7 رسیده است. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 15.9 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 ، 39.0 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (44.8 درصد) 5.8 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای روستایی کل کشور درصد تغییر گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 5.7 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.4 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای روستایی کل کشور 35.9 درصد بوده است. در گروه خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات در استان فارس، ماهی ها و صدف داران با 62.9 درصد و بعد از آن قند و شکر و شیرینی ها با 51.6 درصد بیشترین و شیر، پنیر و تخم مرغ با 30.8 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در فروردین ماه 1399 به خود اختصاص داده اند.

     گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» برای خانوارهای روستایی استان فارس (١٠٠=١٣٩٥) با افزایش 1.3 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 182.1 رسید. در این ماه درصد تغییر این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.9 درصد می باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399، 29.4 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه آن در ماه قبل (30.4 درصد) 1.0 واحد درصد کاهش نشان می دهد. برای خانوارهای روستایی کل کشور درصد تغییر گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل 1.2 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.2 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای روستایی کل کشور 32.2 درصد بوده است. در این گروه در استان فارس، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن ها با 46.5 درصد و بعد از آن حمل و نقل با 42.5 درصد بیشترین و ارتباطات با 10.4 درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه را در فروردین ماه 1399 به خود اختصاص داده اند. 

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق روستایی استان ها نسبت به اسفند ماه 1398

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان های خراسان جنوبی وکرمانشاه هر دوبا 5.0 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه را استان اصفهان با 0.8درصد به خود اختصاص داده اند.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی کل کشور 3.1 درصد می باشد. 

تورم ماهانه خانوارهای روستایی استان فارس در فروردین ماه 1399 ، بالا تر از میانگین کل کشور و معادل 3.8 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق روستایی استان ها نسبت به فروردین ماه 1398

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان هرمزگان با 29.0 درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان با 11.5 درصد است. یعنی در فروردین ماه 1399 ، خانوارهای ساکن مناطق روستایی استان هرمزگان به طور متوسط 10.9 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن مناطق روستایی استان کردستان به طور متوسط 6.6 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به فروردین ماه 1398 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهایروستایی کلکشور 18.1 درصد می باشد

تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی استان فارس در فروردین ماه 1399 ، بالاتر از میانگین کل کشور و معادل 20.0 درصد بوده است.

مقایسه درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات درمناطق روستایی استان ها در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1399

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 خانوارهای روستایی مربوط به استان ایلام با 41.6 درصد و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 29.0 درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 خانوارهای روستاییکشور 33.9 درصد می باشد.

تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 خانوارهای روستایی استان فارس، پایین تر از میانگین کل کشور و معادل 33.7 درصد بوده است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در فروردین ماه 1399 ، 12.6 درصد است که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.