نرخ بیکاری استان فارس در سال1398، 8.0 درصد می باشد.

جایگاه استان فارس در  نرخ بیکاری

-نرخ بیکاری سال 1398 استان فارس 8 درصد می باشد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس بیان کردند که بر اساس اعلام نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1398 توسط مرکز آمار ایران،  نرخ بیکاری ، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال جمعیت 15 ساله و بیشتراستان فارس در سال1398 به ترتیب  8، 42.1 و 38.8 درصد می باشد.

مهندس عبدالحمید سنگی  خاطر نشان ساخت:نرخ بیکاری سال 98 استان نشان می دهد که 8 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی(نرخ فعالیت) سال 98 استان نشان می دهد  که 42.1 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. نسبت اشتغال 38.8 درصدی استان حاکی از آن است که 38.8 درصد از جمعیت 15 ساله و بیشتر استان در سال 98،  شاغل بوده اند. همچنین بر اساس اعلام نتایج مذکور، مقادیر نرخ بیکاری ، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتراستان فارس در سال 1398 به ترتیب  8، 38.2 و 35.1 درصد می باشد. همانگونه که ملاحظه می گردد نرخ بیکاری  استان فارس در سال 98 برای "جمعیت 15 ساله و بیشتر" و جمعیت 10 ساله و بیشتر" یکسان می باشد و مقدار متناظر شاخص مذکور در سایر استانهای کشور برای جمعیتهای مورد اشاره نیز تقریباً یکسان می باشد. ایشان تأکید نمودند،در سال1398،  رتبه استان فارس در نرخ بیکاری در بین استان های کشور 29 (مشترک با رتبه استانهای زنجان و سمنان)می باشد. بنابراین بر اساس این رتبه بندی در بین 31 استان کشور ، 2 استان (استان های خراسان جنوبی(با نرخ بیکاری6.9 درصد)  و همدان(با نرخ بیکاری 7.3 درصد)  ) نرخ بیکاری کمتری نسبت به  استان فارس دارند.

در پایان ایشان افزودند،بر اساس بررسی های به عمل آمده مرکز آمار ایران، به دلیل تحولات اجتماعی صورت گرفته در زمینه سن ورود به بازار کار در سال های اخیر در کشورهای مختلف، حداقل سن 15 سال برای بررسی شاخص های کلیدی بازار کار در نظر گرفته شده است و به دلیل تحولات مشابه در کشورمان و همچنین قانون کارکشور در زمینه سن ورود به کار افراد که 15 سال به بالا را مجاز به انجام کار می داند،  از فصل تابستان98 مرکز آمار ایران شاخص های عمده بازار کار کشور و استان های کشور را بر اساس جمعیت 15 ساله و بیشتر محاسبه و ارائه می نماید.