گزارش های آماری

ضریب جینی فارس و مقایسه با ضریب جینی سایر استان ها و کشوردر دوره زمانی 95-1384

جایگاه استان فارس در حساب های اقتصادی سال 93-1379

بررسی شاخص های اصلی طرح آمارگیری نیروی کار (نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی10 ساله و بیشتر -سالیانه و فصلی) استان فارس و کشور طی سال های 1384 لغایت 1396

اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای استان فارس - نیمه ی اول سال 1396

چرا ادراك عمومی از "افزایش هزینه هاي زندگی و قیمتها" متفاوت از نرخ تورم رسمی است؟( 1 امید علی پارسا 2 جواد حسین زاده 3 منصوره یزدانخواه 4 اسعد الهرضایی 5 مصطفی فرخفال)

گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل پاییز 1397 استان فارس و کشور

اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های استان فارس - سال 1396

گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل زمستان 1397 استان فارس و کشور

گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1397 استان فارس و کشور

بررسی شاخص های اصلی طرح آمارگیری نیروی کار (نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی10 ساله و بیشتر -سالیانه و فصلی) استان فارس و کشور طی سال های 1384 لغایت 1397

گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل بهار 1398  استان فارس و کشور

گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل تابستان 1398 استان فارس و کشور

گزارش اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری استان فارس - سال1397

گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل پاییز 1398 استان فارس و کشور 

گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل زمستان1398 استان فارس و کشور 

گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1398 استان فارس و کشور آدرس: فارس-شیراز-چهار راه حافظیه تلفن: 32290931 نمابر: 32290937
پست الکترونیک: info@mpo-fr.ir

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
All Rights Reserved For Fars Province Management & Planning Organization
Powered by Araax co